Bên liên kết có thể là cá nhân hoặc chi nhánh

Bên liên kết có thể là cá nhân hoặc chi nhánh

Theo Khoản 1, Điều 5 của Nghị định 20, các bên có quan hệ liên kết là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

  • Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;
  • Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

Cũng tại Khoản 2 của Điều này có quy định cụ thể các bên liên kết thì các trường hợp đưa ra đều nói về bên liên kết phải là một doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh khác. Vậy, câu hỏi được đặt ra là:

Các bên có quan hệ liên kết theo quy định của Nghị định 20 chỉ bao gồm các doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh?

Theo quan điểm của Cục thuế Hà Nội tại Công văn số 46426/CT-TTHT và Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 5695/CT-TTHT thì các bên có quan hệ liên kết theo quy định của Nghị định 20 có thể là cá nhân hoặc chi nhánh hạch toán độc lập.

Cụ thể, Cục thuế Hà Nội cho rằng trường hợp Công ty chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào Công ty hoặc trực tiếp tham gia điều hành Công ty thì được coi là các bên có quan hệ liên kết và giao dịch phát sinh (bao gồm vay, cho vay) giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh là giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ. Do đó, việc xác định chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với giao dịch liên kết này được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP nêu trên.

Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trường hợp Công ty có thành lập chi nhánh hạch toán độc lập khác tỉnh mà Công ty có tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào Chi nhánh thì các giao dịch phát sinh giữa Công ty và Chi nhánh là các giao dịch liên kết. Chi nhánh và Công ty thực hiện kê khai các giao dịch liên kết kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Share this post