Chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Chi phí lãi vay được trừ đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo quy định của Nghị định 20

Theo quy định của Nghị định 20, tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh công với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao (EBITDA) trong kỳ của người nộp thuế.

Tuy nhiên, trong thực tế, các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản vay với cả bên liên kết và bên độc lập. Vậy câu hỏi được đặt ra là:

Chi phí lãi vay được trừ theo quy định của Nghị định 20 có bao gồm chi phí lãi vay trả cho bên độc lập?

Theo quan điểm Công văn số 3790/TCT-DNL thì Tổng Cục thuế cho rằng: Tổng mức chi phí lãi vay của người nộp thuế được trừ theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20 được tính trên tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ, không phân biệt lãi vay phát sinh với bên liên kết hay bên độc lập.