Chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Chi phí lãi vay được trừ đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo quy định của Nghị định 20

Theo quy định của Nghị định 20, tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao (EBITDA) trong kỳ của người nộp thuế.

Tuy nhiên, trong thực tế, các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản vay với cả bên liên kết và bên độc lập. Vậy câu hỏi được đặt ra là:

Chi phí lãi vay được trừ theo quy định của Nghị định 20 có bao gồm chi phí lãi vay trả cho bên độc lập?

Theo quan điểm của Công văn số 3790/TCT-DNL và Công văn số 3002/TCT-DNL thì Tổng Cục thuế cho rằng: Tổng mức chi phí lãi vay của người nộp thuế được trừ theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20 được tính trên tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ, không phân biệt lãi vay phát sinh với bên liên kết hay bên độc lập.

Chi phí lãi vay của năm 2017 được xử lý thế nào?

Nghị định 20 có hiệu lực từ ngày 01/05/2017, là thời điểm khoảng giữa năm 2017. Nhiều doanh nghiệp cũng đã gặp vướng mắc về việc Chi phí lãi vay của năm 2017 áp dụng theo các quy định của Nghị định 20 căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng vay hay căn cứ theo chi phí lãi vay phát sinh.

Tổng Cục thuế đã khẳng định các Chi phí lãi vay áp dụng theo Nghị định 20 là các chi phí lãi vay phát sinh từ ngày 01/5/2017 trở đi đến hết năm tài chính, không phân biệt hợp đồng vay được ký kết trước hay sau ngày 01/5/2017 tại Công văn số 3002/TCT-DNL.

Ngoài ra, Tổng Cục thuế cũng hướng dẫn cách xác định EBITDA của năm 2017 tại Công văn này như sau:

  • Trường hợp doanh nghiệp hạch toán theo dõi riêng được kết quả kinh doanh từ 01/05/2017 đến hết năm tài chính thì các chỉ tiêu để tính EBITDA được xác định theo số liệu phát sinh thực tế;
  • Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán theo dõi riêng được kết quả kinh doanh từ ngày 01/05/2017 đến hết năm tài chính thì các chỉ tiêu để tính EBITDA được phân bổ tương ứng với số tháng còn lại của năm tài chính kể từ ngày 01/05/2017.