Lưu ý trong trường hợp được miễn kê khai và miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Lưu ý trong trường hợp được miễn kê khai và miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Điều 11 của Nghị định 20 có quy định một số trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết và một số trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

Câu hỏi được đặt ra là:

Trường hợp doanh nghiệp được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết và miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết thì có thật là không phải nộp gì không?

Thực ra, đây là sai sót rất hay xảy ra đối với nhiều doanh nghiệp khi nghĩ rằng trường hợp được miễn kê khai và miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết thì “không phải làm gì cả”. Theo quy định tại Khoản 1 của Điều 11 Nghị định 20 nói trên, trong trường hợp được miễn kê khai thì người nộp thuế vẫn phải có trách nhiệm kê khai căn cứ miễn trừ tại mục I, mục II tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành theo Nghị định 20. Nói cách khác, doanh nghiệp vẫn phải nộp Mẫu số 01 Phụ lục với các nội dung tại mục I và mục II.

Cục thuế Hà Nội cũng hướng dẫn lại vấn đề nói trên tại Công văn số 83301/CT-TTHT.

Share this post