Nội dung của Báo cáo (Hồ sơ) chuyển giá tuân thủ quy định Việt Nam (áp dụng từ 2016 trở về trước)

Nội dung của Báo cáo (Hồ sơ) chuyển giá tuân thủ quy định Việt Nam (áp dụng từ 2016 trở về trước)

Các Hồ sơ chuyển giá do chúng tôi tư vấn cho khách hàng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển giá.

Cập nhật:

Ngày 24/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (Nghị định 20) quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết. Vì vậy, các quy định về chuyển giá từ năm 2017 trở đi áp dụng theo quy định của Nghị định 20. 

Quý vị vui lòng xem các hướng dẫn mới nhất về Chuyển giá tại Chuyên trang Giao dịch liên kết và Chuyển giá tại Việt Nam của chúng tôi theo địa chỉ website:

https://giaodichlienket.vn

Nội dung chính của Hồ sơ chuyển giá bao gồm:


Thu thập thông tin

Chúng tôi sẽ gửi ra một danh sách các tài liệu/ thông tin cần Quý Công ty cung cấp để giúp chúng tôi có đầy đủ các thông tin cần thiết cho việc chuẩn bị Hồ sơ chuyển giá.

Chúng tôi cũng sẽ phỏng vấn nhân viên của Quý Công ty để hiểu thêm về chức năng, tài sản cũng như rủi ro của Quý Công ty. Trong thời gian chuẩn bị báo cáo, chúng tôi có thể yêu cầu Quý Công ty cung cấp thêm các tài liệu/ thông tin bổ sung không nằm trong danh sách hay trong quá trình phỏng vấn.


Phân tích chức năng

Dựa trên các thông tin mà Quý Công ty cung cấp và các thông tin thu được trong quá trình phỏng vấn, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích chức năng, tài sản cũng như rủi ro của Quý Công ty liên quan đến các giao dịch với các bên liên kết.
 

Phân tích ngành

Phân tích ngành giúp nhận biết các yếu tố thị trường làm công cụ xác định mức độ đóng góp của một công ty trong chuỗi cung ứng. Để lựa chọn các phương pháp xác định giá phù hợp, việc am hiểu thị trường cũng như ngành nghề kinh doanh của người nộp thuế là vô cùng cần thiết. Chúng tôi sẽ phân tích ngành nghề kinh doanh của Quý Công ty, dựa trên những thông tin thu thập từ các nguồn thông tin được công bố rộng rãi hay thông tin do Quý Công ty cung cấp.
 

Phân tích tài chính

Mục đích của phân tích tài chính là đánh giá các số liệu về giao dịch giữa các bên liên kết. Phân tích tài chính sẽ được thực hiện dựa trên các số liệu tài chính chi tiết do Quý Công ty cung cấp. Công việc then chốt cần thực hiện tại bước này là tính toán các tỷ suất tài chính chủ yếu và xác định các điều chỉnh để tăng khả năng so sánh. Ở bước này, việc phân tích tài chính sẽ bao quát các yếu tố có thể ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Quý Công ty. Một số yếu tố có thể lượng hóa và điều chỉnh sẽ được điều chỉnh phù hợp. Tương tự như các phần khác của báo cáo, phân tích tài chính sẽ làm rõ các yếu tố không thể lương hóa có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Quý Công ty và mức lợi nhuận nếu có.
 

Lựa chọn phương pháp

Mục này phân tích các phương pháp xác định giá và lựa chọn một hoặc một vài phương pháp phù hợp để đánh giá các giao dịch liên kết dựa trên đặc tính của Quý Công ty, tính có sẵn của các dữ liệu có thể so sánh và tính phù hợp của phân tích.

Đọc thêm: Xác định giá thị trường và xác định giá chuyển giao trong vấn đề chuyển giá tại Việt Nam 

Áp dụng phương pháp (Phân tích so sánh)

Trong phần này, chúng tôi áp dụng phương pháp đã được lựa chọn để phân tích số liệu tài chính của Quý Công ty trong giai đoạn được đánh giá để xác định sự phù hợp của chính sách giá của Quý Công ty với nguyên tắc giá thị trường.

Quý vị hãy liên hệ với các chuyên gia của Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) để được trợ giúp và tư vấn cụ thể.

Share this post