Xác định các bên có quan hệ liên kết trong vấn đề chuyển giá tại Việt Nam (áp dụng từ 2016 trở về trước)

Xác định các bên có quan hệ liên kết trong vấn đề chuyển giá tại Việt Nam (áp dụng từ 2016 trở về trước)

Thông tư số 66/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/04/2010 (“Thông tư 66”) quy định việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết cho mục đích tính thuế tại Việt Nam, bao gồm cả bên liên kết là đơn vị trong nước hay nước ngoài.

Cập nhật:

Ngày 24/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (Nghị định 20) quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết. Vì vậy, các quy định về chuyển giá từ năm 2017 trở đi áp dụng theo quy định của Nghị định 20. 

Quý vị vui lòng xem các hướng dẫn mới nhất về Chuyển giá tại Chuyên trang Giao dịch liên kết và Chuyển giá tại Việt Nam của chúng tôi theo địa chỉ website:

https://giaodichlienket.vn

Theo Thông tư 66, các trường hợp điển hình mà một bên được coi là có quan hệ liên kết với bên khác bao gồm:

 • Một hoặc hai bên trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ ít nhất 20% vốn đầu tư của chủ sở hữu; hoặc
 • Cả hai bên đều có ít nhất 20% vốn đầu tư của chủ sở hữu do bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp; hoặc
 • Một trong hai bên là cổ đông lớn nhất nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% vốn đầu tư của chủ sở hữu; hoặc
 • Cả hai doanh nghiệp đều nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 20% vốn đầu tư của chủ sở hữu của một bên thứ ba;
 • Một trong hai bên cung cấp bảo lãnh hoặc cho bên kia vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào với điều kiện khoản vay ít nhất bằng 20% vốn đầu tư của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của bên đi vay; hoặc
 • Một trong hai bên có quyền chỉ định trên 50% thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc ban kiểm soát của bên kia; hoặc có quyền chỉ định thành viên có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của bên kia; hoặc
 • Hai bên cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba; hoặc
 • Hai bên cùng được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân cùng là thành viên của một gia đình; hoặc
 • Hai bên có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài; hoặc
 • Một bên cung cấp tài sản vô hình và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ cho bên kia mà chi phí phải trả cho việc sử dụng tài sản vô hình và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ đó chiếm trên 50% giá vốn (hoặc giá bán) sản phẩm; hoặc
 • Một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp trên 50% tổng giá trị nguyên vật liệu, vật tư đầu vào để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của bên kia; hoặc
 • Một bên kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp trên 50% sản lượng tiêu thụ, tính theo từng chủng loại sản phẩm, của bên kia; hoặc
 • Hai bên cùng tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

  
Dịch vụ chuyển giá của chúng tôi sẽ trợ giúp Quý vị trong việc lập bản kê khai giao dịch với các bên có quan hệ liên kết và Hồ sơ chuyển giá theo quy định về chuyển giá tại Việt Nam. Quý vị hãy liên hệ với các chuyên gia của Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) để được tư vấn cụ thể.

Share this post