Hỗ trợ dịch vụ

Các quy định về chuyển giá tại Việt Nam (áp dụng từ 2016 trở về trước)

Văn bản pháp luật điều chỉnh việc xác định giá chuyển nhượng giữa các bên cho mục đích thuế tại Việt Nam đối với các năm tài chính từ 2010 trở đi là Thông tư số 66/2010/TT-BTC (“Thông tư 66”) do Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2010. Cập nhật:Ngày 24/2/2017,...

Các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo pháp luật Việt Nam

Các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo pháp luật Việt Nam Theo quy định tại Điều 37 của Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/03/2011 và Điều 15 của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/02/2012 hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập thì các đối tượng sau đây bắt buộc phải kiểm toán: Báo cáo tài chính hàng...

Hướng dẫn áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư 200

Ngày 09/09/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 12568/BTC-CĐKT về việc giải thích và làm rõ một số nội dung của Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Ngoài việc hướng dẫn làm rõ một số quy định mới tại Thông tư số 200 thì Bộ Tài chính cũng sửa một số lỗi sai tại Thông tư...