English

Nhân sự

Partner
CPA (VN), CPA (Australia), CTA (Thuế), CPV (Định giá), CIMA (UK), CGMA (US), MBA (Bỉ), Luật sư
Partner
CPA (VN), FCCA (ACCA, UK), CIA (US), CTA (Thuế), CPV (Định giá), MBA (Bỉ)
Partner
CPA (VN), CPA (Australia), CIA (US), CTA (Thuế), CPV (Định giá), CIMA (UK), CGMA (US), MBA (Anh)
Partner
CPA (VN), CTA (Thuế), CPV (Định giá), MBA
Director
CPA (VN), CTA (Thuế), CPV (Định giá)
Director
CPA (VN), CTA (Thuế)
Senior Manager
CPA (VN), CTA (Thuế)
Manager
CPA (VN), CTA (Thuế)