Nổi bật

Danh sách các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành và mới nhất

Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) xin gửi đến Quý vị danh sách các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Vietnamese Standards on Auditing - VSA) hiện hành và mới nhất tính đến năm 2018 bao gồm các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA), Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch...

Các vấn đề cần xử lý khi sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn

Hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn là gì? Theo Điều 22 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 quy định việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, cụ thể như sau: "Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng hoặc hết...

Các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo pháp luật Việt Nam

Các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo pháp luật Việt Nam Theo quy định tại Điều 37 của Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/03/2011 và Điều 15 của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/02/2012 hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập thì các đối tượng sau đây bắt buộc phải kiểm toán: Báo cáo tài chính hàng...