English

Danh sách các Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và mới nhất

Danh sách các Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và mới nhất

11/05/2018

Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) xin gửi đến Quý vị danh sách các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Vietnamese Accounting Standards – VAS) hiện hành và mới nhất tính đến năm 2018. Các chuẩn mực kế toán Việt Nam này do Bộ Tài chính ban hành.