Danh sách các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành và mới nhất

Danh sách các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành và mới nhất

Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) xin gửi đến Quý vị danh sách các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Vietnamese Standards on Auditing – VSA) hiện hành và mới nhất tính đến năm 2018 bao gồm các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA), Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét (VSRE), Chuẩn mực Việt Nam về Hợp đồng dịch vụ đảm bảo (VSAE), Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan (VSRS).

Share this post