Các phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết

Các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết theo Nghị định 20

Phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết (viết tắt là “phương pháp xác định giá giao dịch liên kết“) được áp dụng phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập, bản chất giao dịch và chức năng của người nộp thuế trên cơ sở tính toán, áp dụng thống nhất trong toàn bộ chu kỳ, giai đoạn sản xuất kinh doanh; căn cứ dữ liệu tài chính của các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn theo các nguyên tắc phân tích so sánh do Nghị định 20 quy định.

Các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết được quy định tại Nghị định 20 bao gồm:

Lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết nào?

Việc lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết nào căn cứ vào đặc điểm của giao dịch liên kết, tính sẵn có của thông tin dữ liệu và bản chất của phương pháp xác định giá.

Tuy nhiên, căn cứ vào bản chất của phương pháp xác định giá tại Nghị định 20 thì: