Cơ sở dữ liệu đối với giao dịch liên kết

Nghị định 20 cho phép sử dụng các loại cơ sở dữ liệu sau trong kê khai, xác định và quản lý giao dịch liên kết:

Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế

  • Cơ sở dữ liệu do các tổ chức kinh doanh thông tin cung cấp, bao gồm thông tin tài chính và dữ liệu của doanh nghiệp do các tổ chức này thu thập từ các nguồn thông tin công khai và lưu giữ, cập nhật, quản lý sử dụng (sau đây gọi là cơ sở dữ liệu thương mại);
  • Thông tin dữ liệu của các doanh nghiệp được công bố công khai trên thị trường chứng khoán;
  • Thông tin, dữ liệu công bố trên các sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế;
  • Thông tin do các cơ quan bộ, ngành trong nước công bố công khai hoặc các nguồn chính thức khác.

Cơ sở dữ liệu sử dụng trong quản lý giá giao dịch liên kết của Cơ quan thuế

Các cơ sở dữ liệu của Cơ quan thuế được sử dụng trong quản lý rủi ro và ấn định giá giao dịch liên kết đối với các trường hợp vi phạm, bao gồm:

  • Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế nêu ở đoạn trên;
  • Thông tin, dữ liệu trao đổi với các Cơ quan thuế đối tác;
  • Thông tin do các cơ quan bộ, ngành trong nước cung cấp cho Cơ quan thuế;
  • Cơ sở dữ liệu của Cơ quan thuế.

Lưu ý khi sử dụng cơ sở dữ liệu trên thực tế

Như vậy, đối với người nộp thuế, việc sử dụng cơ sở dữ liệu nêu trên đều cần phải đảm bảo yêu cầu:

  • Nguồn dữ liệu công bố công khai
  • Nguồn dữ liệu công bố chính thức.

Trên thực tế, một số cơ sở dữ liệu thương mại đang thu thập các thông tin tài chính không phải công khai hoặc không rõ nguồn gốc (ví dụ thông tin tài chính của các doanh nghiệp chưa niêm yết, doanh nghiệp tư nhân..) thì theo quy định của Nghị định 20, những thông tin này cũng là không phù hợp.

Vì vậy, để đảm bảo tính tuân thủ của Nghị định 20, người nộp thuế khi sử dụng các thông tin tài chính từ bất kỳ nguồn nào cần dẫn chứng nguồn thông tin công khai đó, ví dụ: khi thu thập thông tin tài chính từ một doanh nghiệp thay vì dẫn chứng là thu thập từ một nguồn cơ sở dữ liệu thương mại nào đó (nguồn trung gian) thì cần dẫn trực tiếp đến nguồn trực tiếp công bố (ví dụ website Công ty có đăng tải Báo cáo tài chính..).