Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia là gì?

“Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao” (viết tắt là “Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia”), hay tiếng Anh gọi là “Country by Country Report” (CbC Report) trong các hướng dẫn của UN và OECD, là báo cáo cung cấp thông tin chung về việc phân bổ thu nhập toàn cầu của Tập đoàn đa quốc gia và thuế đã nộp tại các quốc gia của Tập đoàn, được lập theo quy định tại Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

Đối tượng nào phải lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

Công ty mẹ tối cao tại Việt Nam

Trường hợp người nộp thuế là Công ty mẹ tối cao tại Việt Nam có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ mười tám nghìn (18.000) tỷ đồng trở lên, có trách nhiệm lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài

Trường hợp người nộp thuế có Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài, người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp bản sao Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao trong trường hợp Công ty mẹ tối cao của người nộp thuế phải nộp Báo cáo này cho Cơ quan thuế nước sở tại theo biểu mẫu kê khai của Cơ quan thuế nước sở tại hoặc Biểu mẫu kê khai theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

Trường hợp người nộp thuế là công ty con của nhiều công ty mẹ tối cao thuộc các tập đoàn đa quốc gia khác nhau và báo cáo tài chính của người nộp thuế được sử dụng để lập báo cáo tài chính hợp nhất của nhiều tập đoàn thì người nộp thuế lưu bản sao Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của tất cả các công ty mẹ tối cao. Để xác định số lượng Công ty mẹ, xin vui lòng đọc thêm bài viết: Có phải lập Hồ sơ toàn cầu trong trường hợp không có Công ty mẹ? và bài viết Công ty có nhiều hơn một bên có giao dịch liên kết thì có phải lập nhiều Hồ sơ toàn cầu không?

Trường hợp không cung cấp được Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia thì làm thế nào?

Trường hợp người nộp thuế không cung cấp được Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao cho kỳ tính thuế tương ứng với kỳ quyết toán thuế của người nộp thuế, người nộp thuế phải cung cấp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao của năm tài chính liền kề trước kỳ tính thuế của người nộp thuế và giải thích lý do bằng văn bản kèm theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế.

Trong trường hợp người nộp thuế không cung cấp được Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia, người nộp thuế phải có văn bản giải thích lý do, căn cứ pháp lý và trích dẫn quy định pháp luật cụ thể của nước đối tác về việc không cho phép người nộp thuế cung cấp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.