Hướng dẫn về thuế TNDN áp dụng cho năm 2015 theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC

Hướng dẫn về thuế TNDN áp dụng cho năm 2015 theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC

Ngày 22/6/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi. 

Trên cơ sở đó, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 2512/TCT-CS về giới thiệu một số nội dung của Thông tư này, với các nội dung chính sau:​

 • Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài phải nộp bổ sung thuế TNDN tại Việt Nam nếu mức thuế suất TNDN ở nước đó thấp hơn (ngoại trừ Hiệp định thuế có quy định khác).
 • Thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ, bất kể hóa đơn đã lập trước đó.
 • Đơn giản hóa hồ sơ xác định giá trị hàng hóa tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn hoặc trường hợp bất khả kháng.
 • Các TSCĐ sau cũng được trừ khi tính thuế TNDN: thư viện, nhà trẻ, khu thể thao; máy móc thiết bị, cơ sở vật chất dùng cho giáo dục nghề nghiệp.
 • Bỏ quy định doanh nghiệp phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu.
 • Chỉ khống chế định mức tiêu hao đối với các nguyên vật liệu do Nhà nước ban hành định mức.
 • Tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam làm việc được tính vào chi phí được trừ nếu có quy định trách nhiệm chi trả trong hợp đồng ký với doanh nghiệp nước ngoài.
 • Bỏ mức khống chế đối với phụ cấp trang phục chi bằng hiện vật, tức được trừ theo mức thực tế ghi trên hóa đơn, chứng từ.
 • Phụ cấp trong công tác phí cũng không còn bị khống chế mức chi, được hạch toán theo thực tế hóa đơn.
 • Hóa đơn công tác phí thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân cũng được xem là đáp ứng yêu cầu thanh toán không dùng tiền mặt.
 • Bổ sung quy định miễn thuế TNDN cho thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản của doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.
 • Bỏ điều kiện phải có giấy chứng nhận điều chỉnh từ ngày 1/1/2014 mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới đối với Doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng còn đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu.

Share this post