Quy định mới về quản lý ngoại hối đối với việc vay nước ngoài của doanh nghiệp

Quy định mới về quản lý ngoại hối đối với việc vay nước ngoài của doanh nghiệp

Ngày 26/02/2016, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. 

Thông tư này quy định về trình tự thủ tục đăng ký các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh; thủ tục mở và sử dụng tài khoản vay, trả nợ nước ngoài; thủ tục rút vốn, trả nợ các khoản vay nước ngoài.

Các khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm không thuộc đối tượng phải đăng ký theo Thông tư này.

Việc đăng ký khoản vay nước ngoài có thể lựa chọn thực hiện trực tuyến thông qua website http://www.sbv.gov.vn hoặc http://www.qlnh-sbv.cic.org.vn

Khoản vay thuộc đối tượng phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước bao gồm:

1. Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài.

2. Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 (một) năm.

3. Khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp Bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2016 và thay thế Thông tư số 09/2004/TT-NHNN ngày 21/12/2004 và Thông tư số 25/2014/TT-NHNN ngày 15/09/2014.

Share this post