Tag - Quy định kiểm toán

Chi nhánh của doanh nghiệp FDI có phải kiểm toán Báo cáo tài chính không?

Công ty tôi có địa chỉ trụ sở và hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, nay chúng tôi muốn thành lập chi nhánh ở Việt Nam, hạch toán độc lập. Theo tôi được biết, doanh nghiêp có vốn đầu tư nước ngoài phải kiểm toán báo cáo tài chính. Như vậy, chi nhánh của...

Doanh nghiệp dự thầu cũng phải nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán?

Tôi xin hỏi, khi công ty tôi tham dự thầu thì có phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán không hay chỉ cần phải nộp báo cáo tài chính, kiểm tra quyết toán thuế và xác nhận không nợ thuế của cơ quan thuế? Hiện công ty của tôi là công...

Báo cáo tài chính phải nộp cho cơ quan nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 110, Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Chế độ kế toán doanh nghiệp thì:  LOẠI DOANH NGHIỆP (4)   Nơi nhận báo cáo Kỳ lập báo cáo Cơ quan tài chính (1) Cơ quan Thuế (2) Cơ quan Thống kê DN cấp trên (3) Cơ quan đăng ký kinh doanh 1. Doanh nghiệp Nhà nước Quý, Năm x x x x x 2. Doanh nghiệp có...

Ký hợp đồng kiểm toán muộn có thể bị phạt tiền lên tới 20 triệu đồng

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 thì: "Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính phải được giao kết chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày kết thúc kỳ...

Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm phải nộp kèm BCTC và/hoặc BCTC đã được kiểm toán

Ngày 08/12/2015, Tổng Cục thuế đã có Công văn số 5236/TCT-KK hướng dẫn các Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử phạt vi phạm hành chính về nộp chậm Hồ sơ khai thuế. Theo tinh thần của Công văn này thì: 1. Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực...

Đơn vị cần chuẩn bị những gì khi có đoàn kiểm toán độc lập

Rất nhiều các bạn kế toán thường có câu hỏi này sau khi nhận được kế hoạch kiểm toán do đơn vị kiểm toán gửi. Kế hoạch kiểm toán thường do Công ty kiểm toán thống nhất với Ban Giám đốc đơn vị hoặc Ban Giám đốc của Tập đoàn/Công ty mẹ. Thông thường,...

Các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo pháp luật Việt Nam

Các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo pháp luật Việt Nam Theo quy định tại Điều 37 của Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/03/2011 và Điều 15 của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/02/2012 hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập thì các đối tượng sau đây bắt buộc phải kiểm toán: Báo cáo tài chính hàng...