Doanh nghiệp dự thầu cũng phải nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán?

Doanh nghiệp dự thầu cũng phải nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán?

Tôi xin hỏi, khi công ty tôi tham dự thầu thì có phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán không hay chỉ cần phải nộp báo cáo tài chính, kiểm tra quyết toán thuế và xác nhận không nợ thuế của cơ quan thuế? Hiện công ty của tôi là công ty cổ phần, chưa kiểm toán độc lập nên không có báo cáo tài chính đã được kiểm toán, nhưng có kiểm tra quyết toán thuế 3 năm 2012, 2013, 2014 và xác nhận của cơ quan thuế không nợ thuế.

TRẢ LỜI:

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá tại Chương III, Mục 2.1 – Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm quy định, để đánh giá năng lực tài chính của nhà thầu, nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu theo Mẫu số 14 (hoặc Mẫu số 9).

Theo đó, hồ sơ dự thầu của nhà thầu phải đính kèm các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định và báo cáo tài chính được kiểm toán được hiểu là báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập.

Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập và Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập có quy định về đơn vị bắt buộc phải được kiểm toán.

Theo đó, đối với trường hợp những doanh nghiệp không thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán độc lậpNghị định số 17/2012/NĐ-CP nêu trên thì không phải đính kèm báo cáo kiểm toán trong hồ sơ dự thầu.

Tuy nhiên, trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu vẫn phải nộp kèm theo bản chụp chứng thực một trong các tài liệu như: Biên bản kiểm tra quyết toán thuế, tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai, tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử, văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số thuế nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Quý vị có thể tham khảo câu trả lời gốc tại đây:
http://chinhsachonline.chinhphu.vn/Chi-tiet-cau-hoi/DN-du-thau-phai-co-bao-cao-tai-chinh-da-kiem-toan/7433.vgp

Như vậy, nếu Quý vị đang có nhu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính để tham gia đấu thầu và thuộc đối tượng phải kiểm toán theo quy định của pháp luật Việt Nam thì Quý vị hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) là hãng kiểm toán và tư vấn đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Share this post