Hỗ trợ dịch vụ

Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm phải nộp kèm BCTC và/hoặc BCTC đã được kiểm toán

Ngày 08/12/2015, Tổng Cục thuế đã có Công văn số 5236/TCT-KK hướng dẫn các Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử phạt vi phạm hành chính về nộp chậm Hồ sơ khai thuế. Theo tinh thần của Công văn này thì: 1. Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực...

Đơn vị cần chuẩn bị những gì khi có đoàn kiểm toán độc lập

Rất nhiều các bạn kế toán thường có câu hỏi này sau khi nhận được kế hoạch kiểm toán do đơn vị kiểm toán gửi. Kế hoạch kiểm toán thường do Công ty kiểm toán thống nhất với Ban Giám đốc đơn vị hoặc Ban Giám đốc của Tập đoàn/Công ty mẹ. Thông thường,...

Hướng dẫn về thuế TNDN áp dụng cho năm 2015 theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC

Ngày 22/6/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung...

Kiểm toán và tư vấn tại Bắc Giang

Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) có kinh nghiệm kiểm toán và tư vấn thuế nhiều năm tại Bắc Giang. Các dịch vụ của chúng tôi phủ khắp các khu công nghiệp tại Bắc Giang như: Khu công nghiệp Đình TrámKhu công nghiệp Song Khê - Nội HoàngKhu công nghiệp Quang ChâuKhu công...

Nội dung của Báo cáo (Hồ sơ) chuyển giá tuân thủ quy định Việt Nam (áp dụng từ 2016 trở về trước)

Các Hồ sơ chuyển giá do chúng tôi tư vấn cho khách hàng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển giá. Cập nhật:Ngày 24/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (Nghị định 20) quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên...

Xác định giá thị trường và xác định giá chuyển giao trong vấn đề chuyển giá tại Việt Nam (áp dụng từ 2016 trở về trước)

Việc xác định giá chuyển nhượng giữa các bên cho mục đích thuế tại Việt Nam được quy định tại Thông tư số 66/2010/TT-BTC (“Thông tư 66”) do Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2010. Cập nhật:Ngày 24/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (Nghị định...

Xác định các bên có quan hệ liên kết trong vấn đề chuyển giá tại Việt Nam (áp dụng từ 2016 trở về trước)

Thông tư số 66/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/04/2010 ("Thông tư 66") quy định việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết cho mục đích tính thuế tại Việt Nam, bao gồm cả bên liên kết là đơn vị trong nước...